Värdegrund för Europaskolan i Strängnäs och Malmköping

Europaskolan är en friskola i Strängnäs och Malmköping, med mellanstadium, högstadium och gymnasium. Det är en skola där du lär för livet – med både hjärta och hjärna. Här blir du sedd, trygg och respekterad.

På Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping har vi värderingar som genomsyrar all verksamhet. Den bygger på Europa- och omvärldsorientering och europeiska, klassiska bildningsideal. Allas lika värde är vår gyllene regel.

Här är vår värdegrund:

Skolkoncernen Europaskolans tre skolor ska präglas av samma värderingar. Ledorden i vår värdegrund är öppenhet, respekt, ansvar och resultat. Värdegrunden är bas och utgångspunkt för vårt förhållningssätt gentemot varandra och våra uppgifter som lärare, övrig personal och elever. Alla medarbetare och elever förväntas uppträda enligt denna gemensamma värdegrund. Värdegrunden på respektive skola anpassas till elevernas ålder och förutsättningar. Värdegrunden kompletteras lokalt på respektive skola med egna ordningsföreskrifter och förhållningsregler.

Öppenhet är ett sammanfattande begrepp för ärlighet, uppriktighet, förtroende och delaktighet som i sin tur skapar trygghet. Lärare och elever har och visar förtroende för varandra. Detsamma gäller inbördes mellan lärare och mellan elever. Öppenhet kommer till uttryck i delaktighet, det vill säga samarbete inom skolorna och med andra i vår omvärld. Vi hjälper varandra och löser våra uppgifter tillsammans. I Europaskolan är vi lagspelare som jobbar mot samma mål.

Vi respekterar varandra och uppskattar varandras kunskaper och förmågor. I Europaskolan tas alla på allvar och alla blir sedda. Oavsett befattning är alla – lärare, övrig personal och elever – viktiga för Europaskolans framgång. Vi samtalar med varandra, inte om varandra. Vi är uppriktiga och tydliga i vårt sätt att kommunicera. Vi innefattar alla i vår gemenskap oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning och politisk åskådning. Vi ser varandras olikheter som en styrka som bidrar till mångfald. Vi ställer upp för varandra och värnar om varandras fysiska och mentala hälsa. Vi tar avstånd från missbruk och olaga hantering av droger. Vi ingriper mot varje form av kränkande behandling.

Vi ger, tar och kräver ansvar. Som lärare ger vi elever ansvar för sitt lärande och som elever tar vi ansvar för våra studier. Samtidigt är vi sociala och har roligt tillsammans. Vi tar ansvar för och är sparsamma med egna, skolans, samhällets och naturens resurser. Vi är lojala mot varandra och mot skolan. Inför ett beslut bidrar vi med våra olika kunskaper. När beslut är fattade bidrar alla efter bästa förmåga till att följa den utstakade vägen. Vårt miljöarbete präglas av långsiktighet och hållbarhet.

Vi lär inte bara för skolan utan också för livet. Vi sätter tydliga mål för vårt arbete och drar slutsatser av våra resultat. I ambitionen att ständigt förbättra oss lär vi av det som blivit bra men också av det som kan bli bättre. Var och en som är del av Europaskolan tar ansvar för resultatet av den gemensamma verksamheten.