Gymnasiets programstruktur

Ett fullständigt gymnasieprogram omfattar 2 500 poäng. Dessa 2 500 poäng är under gymnasieutbildningens tre år fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen (1 150–1 250 poäng)
Det finns nio ämnen som är gemensamma för alla program i gymnasieskolan: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller svenska som andraspråk. På naturvetenskapsprogrammet ersätts ämnet naturkunskap med karaktärsämnena biologi, fysik och kemi. Ämnena kan dock variera i omfattning mellan olika program, i historia, samhällskunskap, naturkunskap och matematik finns också olika kurser för olika program.

Programgemensamma ämnen (300–450 poäng)
För varje program i gymnasieskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och alltså ska läsas av alla elever på programmet. Dessa ämnen ger programmet dess karaktär. De tar upp det kunskapsinnehåll som alla elever på programmet ska tillägna sig och ger en grund för fortsatta studier inom programmet.

Inriktningar (200–450 poäng)
De nationella inriktningarna ger en grund för fortsatt fördjupning, specialisering och breddning inom programmets ram. Inriktningarna börjar i årskurs 2 eller 3.

Programfördjupning (200–400 poäng)
Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmets karaktär, och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär.

Gymnasiearbete (100 poäng)
På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiearbete om 100 poäng. I gymnasiearbetet ska eleven visa sina kunskaper utifrån det han eller hon har lärt sig tidigare i utbildningen. Gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen.

Individuellt val (200 poäng)
Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. På de olika programmens poängplaner framgår vilka kurser skolan erbjuder som individuellt val. På samtliga program finns dock möjlighet att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i estetiska ämnen.

Utökat program
En elev kan under sin tid på gymnasiet ansöka om att få läsa utökat program; eleven läser då mer än 2 500 poäng. Utökning av programmet godkänns endast om eleven har förutsättningar att klara av de extra studierna samtidigt som eleven utan svårigheter bedöms klara av sina ordinarie 2 500 poäng.