Elevhälsa

Europaskolan Malmköpings elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig som en grund under hela skoltiden – oavsett om du behöver hjälp av skolsköterskan, någon att tala med eller stöd i undervisningen. Hälsa och lärande förutsätter varandra, och därför är elevhälsan ett ansvar för alla i skolan. Vi arbetar både förebyggande och hälsofrämjande, i samverkan med skolledning, lärare och övrig personal.


Hälsofrämjande arbete

Välkommen till elevhälsans mottagning på Europaskolan Malmköping. Hit kan du alltid komma, oavsett om du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att tala med.
Våra lokaler finns på Europaskolan Malmköpings bottenvåning.

Till elevhälsans mottagning hör en skolsköterska, en kurator och en hälsopedagog. Vid behov har vi även tillgång till skolläkare, psykolog, logoped och syv (studie- och yrkesvägledare). För öppettider och kontaktuppgifter, se nedan.

Naturligtvis genomför vi även regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

Lotta Jäder
Telefon:
076-767 02 99
E-post: lotta.jader@europaskolan.se


Kurator

Jenny Segerberg
Telefon:
076-767 02 34
E-post: jenny.segerberg@europaskolan.se

Mottagning: tisdagar och torsdagar.


Förebyggande arbete, stöd och anpassning

Inom Europaskolan utgår vi från att varje enskild elev vill prestera bra, och lyckas med studier och socialt samspel utifrån sina egna förutsättningar

Undervisningen ska präglas av tydlighet och struktur som gynnar inlärning och studiero. Här arbetar vi med att anpassa så mycket som möjligt på gruppnivå, för att därigenom reducera antalet anpassningar på individnivå. Det som är helt nödvändigt i klassrumsmiljön för vissa elever är också till nytta för alla elever, tillsammans.

I det förebyggande arbetet uppmärksammar vi särskilt elever med svårigheter, uppgivenhet eller liknande. Vår utgångspunkt är alltid att det finns en bakomliggande orsak som det är vår uppgift att försöka ta reda på. Tillsammans med olika resurser hittar vi sedan en lösning, bland annat med hjälp av våra speciallärare.


Speciallärare

Anna Bylund
E-post:
anna.bylund@europaskolan.se

Camilla Karlsson
E-post:
camilla.karlsson@europaskolan.se


Grundläggande värderingar

En viktig del av elevhälsa är förebyggande arbete utifrån grundläggande värderingar och tydliga riktlinjer.

I enlighet med FN:s barnkonvention har vi upprättat en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Läroplanens värdegrund är också central för skolan. Vi har därför sammanställt skolans grundläggande demokratiska värderingar, som utgångspunkt för den dagliga verksamheten.