Information till Europaskolan Rogge från Trafikverket

Trafikinformation

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Ulvhäll och Härad har nu kommit igång. Inledningsvis börjar entreprenören NCC att bygga en ny järnvägsbro över Mariefredsvägen.

Från måndag den 1 september är gång- och cykelbanan under Mariefredsbron avstängd. Gående och cyklister hänvisas via norra sidan av järnvägen och över gångbron. Anledningen till avstängningen är att NCC måste kunna komma åt arbetsområdet via en transportväg som då korsar gång- och cykelvägen.

Arbetsområdets tidigare gräns har minskats, i samråd med Strängnäs Bostads AB, för att få plats med en ny bollplan. Det kvarvarande arbetsområdet måste användas till en transport­väg för att klara av bygget.

Omledning av trafik från den 22 september

Från den 22 september är Mariefredsvägen avstängd för genomfartstrafik från rondellen vid Mariefredsvägen/Djäknegatan till Finningevägen. Orsaken är att transporterna ska kunna ske på ett säkert sätt vid arbets­platsen och för att broställningen begränsar framkomligheten krävs det en längre av­stängning av vägen.

Gående och cyklister hänvisas fortfarande via norra sidan av järnvägen och över gångbron.

Tidplaneringen av arbetet kring skolan

Under hösten kommer det vara grund­läggningsarbeten för den nya bron samt schaktning för sänkningen av Mariefredsvägen under bron. NCC kommer även att påbörja schakt och fyll för den nya järnvägen.

I december 2014 påbörjar NCC byggnation av den nya tågbron. Då byggs det ställningar, form och armering innan bron kan gjutas.

Till höstterminen 2015 kommer bron och Mariefredsvägen med tillhörande gång- och cykelväg vara färdigställda.

Från hösten 2015 kommer spårarbeten att pågå på den nya bron. Det påverkar inte vägtrafiken, men kan orsaka buller.

Kommande sprängningar

Under hösten 2014 kommer sprängningar att ske i samband med grundläggningen av bron, för sänkningen av Mariefredsvägen och för den nya järnvägen.

Mer information om aktuella sprängnings­dagar kommer lämnas till skolledningen innan sprängningarna utförs.

Sprängningarna utförs på ett säkert sätt men vid vissa sprängningar kan det ändå krävas att de närmaste byggnaderna utryms. Det rör sig då om 10–15 minuter, ett enstaka tillfälle per dag. Allt detta sker i dialog med skol­ledningen.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Mikael Carlsson, NCC
070-3996522/ mikael.carlsson@ncc.se eller projektledningen (se nedan).


Projektledare:
Per Ahlenius
Telefon: 010-124 05 97
per.ahlenius@trafikverket.se

Byggplatsuppföljning:
Ulf Larsson
Telefon: 070-678 38 30
ulf.b.larsson@trafikverket.se


trafikverket_rgb

Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921
www. trafikverket.se