Stiftelsen Europaskolan

Stiftelsen Europaskolan

Stiftelsen Europaskolan är huvudman för friskolan Europaskolan, i Strängnäs och Malmköping. Skolan består av gymnasiet Europaskolan Strängnäs, grundskolan Europaskolan Rogge och den nystartade grundskolan Europaskolan Malma. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande. Den är även politiskt och religiöst oberoende.

Stiftelsen Europaskolan bildades år 1993. I anslutning därtill bildades 1994 gymnasiet Europaskolan Strängnäs. Initiativtagare var Jan Peterson, som kom att bli skolans förste rektor.

Målet var att skapa ett europeiskt kvalitetsgymnasium, där skolmotiverade elever från hela landet skulle utbildas till kompetenta yrkesutövare och ansvarstagande medborgare. År 2008 kompletterade stiftelsen verksamheten, genom att starta grundskolan Roggeskolan, i dag kallad Europaskolan Rogge. Som grund för stiftelsens verksamhet ligger såväl europeiska som akademiska bildningsideal och aktiv omvärldsorientering.

Stiftelsen Europaskolan är helt ideell. Överskott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom undervisning som lokaler och utrustning. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

Lyktan Förvaltning AB

Stiftelsen Europaskolan bedriver sin verksamhet genom moderbolaget Lyktan Förvaltning AB. Bolaget är stiftelsens förvaltningsbolag med ansvar för ett antal stödfunktioner:

  • Koncernens fastigheter
  • Ekonomi och administration
  • IT och datorer
  • Måltidsverksamheten

Lyktan Förvaltning AB har tre dotterbolag för drift av Europaskolan Rogge, Europaskolan Strängnäs och Café Ångbåtsbron.

Samtliga bolag är icke vinstdrivande. Stiftelsen Europaskolan är ägare till alla aktier i moderbolaget. Koncernen styrs i enlighet med aktiebolagslagen, god sed för ägarstyrning samt Skolverkets regler och anvisningar för god skolverksamhet.

lycktan

Stiftelsen Europaskolan har sitt kontor i fastigheten Lyktan, på Lektorsgatan 14 i Strängnäs.